ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ผู้ตรวจกระทรวงดิจิทัลฯ เร่งติดตามความคืบหน้า 4 โครงการหลัก ด้านการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลอย่างยั่งยืน งานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ดิจิทัลเพื่อเกษตรสมัยใหม่ งานระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ของ 3 หน่วยงานในสังกัดประจำปี 2563


 นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) โดยที่ประชุมพิจารณา โครงการ จาก 3 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า)  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(สศด.) และ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ซึ่งมีโครงการสำคัญคือ 1) โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce  Sustainability2) โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรสมัยใหม่ 3) แผนงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  มีโครงการย่อย คือ  โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการจราจรและขนส่งตะเข็บชายแดนภาคอีกสาน (หนองคาย นครพนม มุกดาหาร) โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้มีคุณภาพระดับโลก (กระบี่ เชื่อมต่อภูเก็ต) โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้พื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และ 4) โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss